www.rcpz.net

Switch to desktop Register Login

Програма "Аз мога"

П Р О Г Р А М А

Ден на отворените врати на ОУ”В.Априлов”, с.Синитово общ.Пазарджик

31.10.2013

09:00 – 09:05

Откриване на деня на отворени врати

г-жа Д.Богалинова– Директор на ОУ „В.Априлов”

09:05 – 09:15

Представяне на проект „Аз мога – дай ми шанс“ и програма Ремелка

г-жа Дашенка Кралева – Председател на СПСПД ФИЦЕ-България

 

09:20 – 09:35

Посещение във втори клас и ресурсния кабинет.

 

09:35 – 09:55

Презентация и програма по повод деня на народните будители.

 Г-жа Стамболийска и г-жа Божкова с учениците от  I VIII клас

10:00 – 10:10

Презентация по проекта

Г-жа Катя Божилова-главен учител

10:15 –

11:00

Дискусия.Закриване.

 

 

Прочети още...

Да видиш, че детето ти може...
Стоян Павлов, Експерт „Информиране и публичност”
В практиката ми на специален педагог, който е убеден в това, че децата със специални
образователни потребности не са „горките”, „миличките”, но те „толкова си могат”, а
едни деца, които се нуждаят от подкрепа за да покажат, че са нормални и имат
таланти, съм срещал много родители, които са обезверени и подтиснати.
Използването на нидерландската методика по математика даде ясни доказателства в
подкрепа на моето убеждeние. Децата се чувстват уверени и можещи, а родителите им
– горди от техните постижения. Тази гордост и увереност се опитахме да представим в
„Дните на отворени врати”, организирани по проект „Аз мога – дай ми шанс”,
финансиран по ОПРЧР, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
социален фонд. В този проект заедно с колега от Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца ФИЦЕ-България работим по даване на информация и
насочено въздействие върху медиите и обществото въобще по успехите и проблемите
на децата със СОП в Пазарджишка област.
Дали е лесно да се променят нагласите на хората, техните убеждения и да се спечели
доверието им? Една нелесна задача, особено когато става въпрос за нагласи,
поддържани от държавна политика в продължение на десетилетия... Но щом е в името
на децата, ние професионалистите, не само имаме задължение, но и имаме морална
отговорност да се борим за показване и доказване на истината, а тя според нас е, че
децата със СОП са деца, а техните родители просто имат нужда от подкрепа.
Чрез Дните на отворени врати, проведени до сега в ОУ „20-ти април”, гр. Панагюрище,
7 ОУ ”Христо Ботев” и Ресурсен център, гр. Пазарджик, дадохме възможност да се
чуят гласовете както на децата, работещи с Ремелка, така и на техните родители.
Проведените събития бяха подготвени не само с цел да се покаже докъде сме
стигнали с проекта, но и да се даде възможност на всички участници, включително и
учителите, да споделят мнение, надежди и страхове, свързани с настоящето и
бъдещето, и най-вече с интеграцията на децата. А тя е възможна само, ако те имат
базисни знания по математика и развити социални компетентности, да се справят с
ежедневните предизвикателства, като готвене, пазаруване, общуване с други хора... А
Ремелка се е погрижила да даде знания за всичко това.
В Панагюрище бяхме свидетели на инстинска интеграция: на събитието присъстваха
не само родители на деца със СОП, а и на техни съученици; в програмата бяха
включени изпълнение на деца, заедно, без разделения и етикети: те танцуваха,
казваха стихове, ръкопляскаха и се вълнуваха пред телевизионната камера. Всеки
според възможностите си, с подкрепа или без...Учителите се радваха на всички и в
един момент забравихме, че Ремелка е методика за работа с деца със СОП, а дори си
представихме, че тя се прилага не като помощна програма, а като основен учебен
материал...просто защото е интересна и увлекателна. Това попитаха и някои родители,
това споделиха и учителите.
В 7 ОУ „Христо Ботев”, гр. Пазарджик, бащата на малката М., която изпя песен и
разказа по нейния детски начин какво е Ремелка, повярва, че има шанс и „някой го е
грижа за бъдещето”. Филмът „Продавачи на надежда...”, показващ четири истински
случая на деца, които са преодоляли определени обучителни затруднения, работейки
с Ремелка и техните съдби, развълнуваха присъстващите. Споделеният опит от екрана
на учители, родители и деца, провокира дискусия, в която се търсеха отговори на
въпроси, свързани с броя на децата в класовете, допълнителната помощ, от която се
нуждаят децата със СОП и тяхната професионална реализация, след завършено
средно образование. В нея стана ясно колко много е направено до момента по
отношение на интеграцията, но и колко много има да се направи, за да се избегне
„невключването” на децата и техните семейства. Споделен бе и интернационален опит
по темата, който Федерацията на възпитателните общности „ФИЦЕ-Интер” има по
отношение на включването и подкрепата на деца със специални потребности. Щом
светът е решил да организира световен конгрес, за да се покажат „Пътищата към
включването”, значи има надежда да се почерпят идеи и да се потърсят възможности
за още интересни методики за работа с деца със зрителни, слухови или интелектуални
проблеми.
Денят на отворените врати в Ресурсен център Пазарджик бе доста различен от
останалите два, защото в него основните действащи лица бяха родителите и децата,
работещи с Ремелка. Представената презентация за проекта и методиката, бе приета
с интерес, но истинки вдъхновяващи бяха споделянията на родителите за техните
впечетления както от Ремелка, така и от Програмата за родители, която бе изработена
от експерти и с тяхното активно участие. Две от майките на деца, включени в проекта,
които вземат участие в родителските групи, споделиха по свой начин, как програмата
им е показала къде да гледат и да търсят развитието у децата си; както и какво могат и
какво е нереалистично да очакват от децата в училищните постижения, в зависимост
от конкретните проблеми или увреждане на детето; не пропуснаха и да подчертаят
намаляването на напрежението от срещата с други хора, които имат подобна съдба и
сходни семейни разговори, съмнения и успехи...
На събитието бяха представени и новите части от Ремелка, които се превеждат и
подготвят и каква е тяхната връзка с наученото досега. Журналистите, присъстващи на
събитието проявиха конкретен интерес към съдържанието на методиката и изразиха
своето любопитство към бъдещите събития и развитие на „Аз мога – дай ми шанс” и
неговите герои.
В продължение на един час, децата се надпреварваха да демонстрират как работят с
методиката Ремелка, кой до къде е стигнал и да показват папките, в които са събрани
техните Работни листове. Освен гордостта от постигнатото в техните очи се четеше и
някакво спокойствие, като че ли те владееха Ремелка и никак не се страхуваха от
трудностите, защото я бяха „опитомили”... Това бе така, защото те имаха успех, а
родителите им вярваха в техните възможности. Да видиш, че детето ти може... – това
е наградата за търпението и любовта на родителите и учителите, а децата - всеки от
тях получи похвала и награда: разходка, басейн, сладкарница... Любими неща за всяко
дете. И за всеки родител.
Не се заблуждаваме, че с тези събития сме променили света, но със сигурност сме си
дали сметка за това, колко е важно да вярваме на децата си. Защото това е част от
стратегията за промяна на нагласите на обществото – цел, по която работим в цялата
информационна кампания на този проект. Но сме направили още една крачка напред
към включването и равноправието на всички наши деца и семейства – дали сме им
възможност да бъдат чути...
Продължаваме с подготовката на следващите Дни на отворените врати. Следват
училища в малки населени места като с. Синитево, с. Драгиново, с. Юнаците и още
едно събитие в 6-то ОУ гр. Пазарджик. Предстоят интересни срещи и трупане на нов
опит и споделяне. Нямаме търпение да ви разкажем...

Прочети още...

Вече 11 месеца на територията на Област Пазарджик – 6 училища в гр. Пазарджик, гр. Панагюрище, с. Юнаците, с. Синитево и с. Драгиново, се реализира проект „Аз мога-дай ми шанс“, финансиран по ОПРЧР, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Водеща организация по проекта е Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Проектът подкрепя процеса на интеграция на деца със специални образователни потребности от посочените училища, чрез прилагане на специаилизирана учебна програма по математика, обучения и супервизия на учители за работа по програмата, изграждане на мрежа от родители на деца със СОП за обмен на опит и информация, както и реалзииране на информационна кампания на местно ниво. Проектът се изпълнява с подкрепата на Ресурсния център, гр. Пазарджик и продължава да се реализира и през настоящата 2012/2013 учебна година. През месец януари 2012 г. се проведе конференция за представяне на проекта пред местната професионална общност, родители и учители. Събитието беше подкрепено от 41 представители Регионалния инспекторат по образование, местни неправителствени организации, училища, община, родители. В края на месец февруари 2012 г. стартираха и обученията на 43 начални учители за прилагане на математически програми Ремелка за работа с деца със СОП, които веднага след това започнаха и работата с 22 деца в училищата ОУ „20-ти април”, Панагюрище, VI ОУ „Любен Каравелов”, Пазарджик, VII ОУ „Христо Ботев”, Пазарджик, ОУ „Христо Ботев”, с. Юнаците, ОУ „Васил Априлов”, с. Синитево, СОУ „Методий Драгинов”, с. Драгиново. През месец юни 2012 г. се формира група от родители на деца със специални образователни потребности и стартираха срещите на групата. Срещите предоставят възможност за обмяна на информация, знания, умения и подкрепа, които да са от полза на родителите при изпълнение на техните родителски отговорности и които насърчават напредъка и развитието както на родителя, така и на детето. Основната цел е да създаде стимулиращо и подкрепящо обкръжение, в което родителите съвместно с водещите и с други родители да обменят идеи относно това как възприемат своето родителство и как се отнасят към своето дете, да научат и за други възможни начини на отношение към детето си. По време на срещите се преразглеждат ценностите, на които почива родителството, обсъждат се потребностите на децата и родителите и начините за тяхното удовлетворяване, упражняват се комуникативните умения и се дава отговор на въпроси, към които родителите проявяват интерес. Водещи са Александър Попов, Генадий Матвеев и Юра Данчева. Срещите се провеждат всеки месец, като до момента са минали 4. Срещите дават отоговр на въпросите защо първите години от живота на детето са най-важни и защо натрупания тогава опит по отношение на себе си и на другите се прехвърля в по-късните години от живота на детето; защо са толкова значими емоционалната привързаност, ранната комуникация и стимулация, защо родителите, които се грижат за детето, имат най-важната роля за осигуряване на подкрепящо обкръжение, както и за насочване на развитието и ученето на детето. По време на работа се използват интерактивни и медитативни техники, игри. Всички участници получават и материали за всяко занятие. Ето какво сподели един от участниците в групите – Анна Дренчева, майка на дете със СОП, след третата среща през месец септември: "За мен срещите с родители са много важни. Благодарение на тях имам възможност да получа отговори на въпроси, касаещи детето ми, от специалисти и родители, които са се сблъскали с подобни систуации. Имам възможност да споделя своя опит. Самата обстановка, която е създадена на тези срещи, ме предразполага за диалог и споделяне с хора, които разбират моя проблем и аз спокойно мога да говоря с тях за всичко, което ме притеснява по отношение на детето ми или обратно. Знам, че никой няма да ме гледа учудено. Виждам, че ние - родителите на деца със СОП, имаме много голяма потребност от такива срещи. Така знаем, че не сме сами и има на кой да разчитаме. Получаваме много ценни отговори и съвети на нашите въпроси и споделяме опит! Добре е, че подобни дейности и инициативи се случват по проекти, финансирани от Европейския съюз. " След първата среща, със съгласието на цялата група, в нея се включва и Нели Манчева, старши начален учител: "За първи път имам в класа си дете със СОП. За мен това е голчмо предизвикателство, което приех със свито сърце. Питах се как и дали ще се справя; какви ще бъдат очакванията на родителите към мен... Когато разбрах за организирането на групи за подкрепа на родителуе на деца със СОП, аз реших да се присъединя. ДОсега съм присъствала на две от тях. Включих се, защото исках да опозная отблизо тези хора, да разбера какво ги вълнува, от какво се притесняват, какво мислят и чувстват. Приветствам тази идея, защото чрез срещите в групата, родителите виждат, че не са единствени в света със своя проблем. Срещайки се със "себеподобни", те се зареждат с вяра и оптимизъм. Всеки споделя как се справя с трудностите в ежедневието на своето дете - в къщи, училището или детската градина, на детската площадка... Разменят се идеи и опит... Чудесно е, че и двете срещи бяха заредени с позитивизъм, за който допринесоха водещите на групата!"

Прочети още...

На 19 и 28 юни 2012 г. в Ресурсен център – Пазарджик се проведоха две от петнадесетте планирани срещи на родители на деца и ученици със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователни училища на територията на област Пазарджик. Целта е да сформира роди родителска група за взаимопомощ, обмяна на опит, споделяне и придобиване на нови знания за обучението и възпитанието на децата с проблеми в развитието.

Срещите са част от дейностите по проект „Аз мога- дай ми шанс”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Водеща организация на проекта е Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ- България и се изпълнява в партньорство с 6 училища от обл. Пазарджик и сподкрепата на Ресурсен център – Пазарджик.

В групата участват двадесет родители, а фасилитатори са експертите Генадий Матвеев, Юра Данчева и Александър Попов (психолог на Ресурсния център).

IMG 1018

IMG 1046
Идеите на проекта намериха широка подкрепа от страна на родителите, които разпознаха и своите конкретни нужди и получиха отговори на специфични въпроси, касаещи развитието на техните деца.

Срещите ще продължават и следващите месеци.

До приключването на проекта се очаква да бъде разработена методика за работа с родители на деца СОП. 


Проект АЗ МОГА-ДАЙ МИ ШАНСblankaВодеща организация: СПСПД ФИЦЕ-България

Партньори:

 • ОУ "20-и април", гр. Панагюрище

 • 6 ОУ "Любен Каравелов", гр. Пазарджик

 • 7 ОУ "Христо Ботев", гр. Пазарджик

 • ОУ "Христо Ботев", с. Юнаците, общ. Пазарджик

 • ОУ "Васил Априлов", с. Синитево, общ. Пазарджик

 • СОУ "Методий Драгинов", с. Драгиново, общ. Велинград

Проектът обхваща 62 деца, 20 родители и 40 учители.

Основната цел на проекта е да подкрепи процеса на интеграция на деца със СОП чрез: Развитие и прилагане на специализирана учебна програма по математика за деца със СОП; Повишаване на професионалната компетентност на учителите за работа с деца със СОП; Създаване на мрежа от родители на деца със СОП чрез изграждане на подкрепяща среда за обмяна на опит и информация; Промяна на нагласите на обществото към интеграцията и възможностите на децата със СОП чрез повишаване информираността и анагажираността на местната общественост.

Проектът предвижда да бъде доразвита холандската обучителна програма по математика Ремелка. Голяма част от нея - математическите програми и една програма по социална компетентност, са вече адаптирани, развити и приложени през последните 4 години от експертен екип на ФИЦЕ-България (по проект "Равен шанс - обмен на знания за интеграция на деца със СОП", финансиран по програма МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия).

По проект "Аз мога - дай ми шанс" ще бъдат преведени и адаптирани останалите 2 части по социална компетентност и ръководство за учителя към тях, като по този начин Ремелка ще бъде завършена като цялостна програма, към която ще бъде създаден и софтуер. по този начин учителите от масовите училища ще разполагат с методика, базирана на интерактивен и индивидуален подход, ориентиран към проблемите на всяко дете, а ефективността на работата на екипа начален - ресурсен учител във всеки конкретен случай ще бъде подобрена.

Основни проектни дейности:

 • Разработване и адаптиране на програми по социална компетентност и ръководство за учителя към тях;
 • Разработване и издаване на специализиран софтуер по програмата Ремелка;
 • Организиране и провеждане на обучение, консултиране и супервизия за прилагане на математическите програми Ремелка и социална компетентност;
 • Създаване на групи за подкрепа на родители на деца със СОП;
 • Обучение по Програма за учители и специалисти за работа с родители на деца със СОП;
 • Провеждане на информационна кампания и издаване на информационни материали, свързани с процеса на интеграция на деца със СОП;
 • Организиране и провеждане на публични събития и разпространение на информация за популяризиране на проекта.

Бюджет на проекта: 300 184,50 лева

Проектът се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".


Прочети още...

Copyright by www.rcpz.net

Top Desktop version